KPT Audyt Podatki Edukacja

ul. Armii Krajowej 14 lok. 34, 94-046 Łódź

NIP: 7282135794 REGON: 101717671

Firma audytorska nr ew. 4008

 

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

Usługi biegłego rewidenta przewidziane w KSH

Nadzór i konsultacje w sprawie prowadzenia ksiąg

Zarządzanie ryzykiem nadużyć i audyt dochodzeniowy

Doradztwo podatkowe

Wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii ekonomiczno–finansowych

Inne usługi

Projektowanie i wdrażanie systemów rachunkowości zarządczej i controllingu

- Świadczymy usługi rewizji finansowej sprawozdań jednostkowych i                                             skonsolidowanych sporządzonych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,                                     Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i USGAAP.

- Badania przeprowadzamy zgodnie z Krajowymi i Międzynarodowymi Standardami           Rewizji Finansowej.

- Badanie rachunkowości oraz działalności spółki na żądanie wspólnika lub wspólników

- badanie sprawozdania sporządzanego, jeżeli przewidziane są wkłady niepieniężne

- oszacowanie wartości godziwej wkładów niepieniężnych

- ustalenie ceny rynkowej akcji w razie ich przymusowego odkupu

- badanie planu połączenia, podziału lub przekształcenia spółki

- tworzenie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont

- nadzór nad księgowaniem zdarzeń gospodarczych

- tworzenie schematów księgowań

- sporządzanie sprawozdań finansowych

- wdrożenie MSSF

- organizacja pracy działu księgowego Jednostki

- etatyzacja funkcji finansowo-księgowej

- ocena systemu kontroli wewnętrznej

- ocena prawidłowości przebiegu i rozliczania inwestycji

- projektowanie i wdrażanie finansowych systemów wczesnego ostrzegania z użyciem       nowoczesnych narzędzi, takich jak Business Intelligence

- tworzenie architektury systemu planowania finansowego

- konstruowanie wskaźników i mierników KPI

- raportowanie na potrzeby zarządzania

- opracowanie systemów kontroli dla efektywnego zapobiegania i wczesnego wykrycia     przestępstw i nadużyć popełnionych przez pracowników

- wsparcie w przygotowaniu materiału dowodowego w sprawach gospodarczych

- prowadzenie przeglądów i badań systemów zarządzania ryzykiem nadużyć

- przeglądy podatkowe

- optymalizacja podatkowa

- sporządzanie dokumentacji cen transferowych

- sporządzanie opinii dotyczących stosowania prawa podatkowego

- pomoc w przygotowaniu wniosków o wydanie interpretacji podatkowych

- ocena systemu rachunkowości

- wyceny przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstwa

- wyceny wartości niematerialnych i prawnych, w tym znaków towarowych,                               handlowych

- tworzenie dedykowanych aplikacji komputerowych wspomagających funkcje                       finansowo-księgowe

- szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych w pracy służb                           finansowo-księgowych

- usługi szkoleniowe w zakresie rachunkowości i finansów

- szkolenia językowe dla służb finansowo-księgowych(zajęcia prowadzi wykładowca           uczelni wyższych w Polsce i Wielkiej Brytanii z międzynarodowym certyfikatem                 metodycznym CELTA)

Oferta Kancelarii Biegłego Rewidenta