Kancelarię prowadzi
Tomasz Pietrzak
biegły rewident, nr ewid. 12345

członek Association of Certified Fraud Examiners
Poland Chapter #183 ACFE

student ACCA

Certyfikowany Menedżer na poziomie strategicznym

Kancelaria współpracuje z Kancelarią Prawną i Rzeczoznawcą Majątkowym

Z biegłym współpracuje
Kamilla Masłowska-Pietrzak
wykładowca uczelni wyższych w Polsce i Wielkiej Brytanii
z certyfikatem CELTA

Certyfikowana Menedżer na poziomie operacyjnym

Kancelaria świadczy następujące usługi:

 1. Badania i przeglądy sprawozdań finansowych
  Świadczymy usługi rewizji finansowej sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych sporządzonych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i USGAAP.
  Badania przeprowadzamy zgodnie z Krajowymi i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

  Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych, obciążenie związane z prowadzonymi czynnościami rewizyjnymi jest zredukowane do niezbędnego minimum. We wszystkich czynnościach uczestniczy biegły rewident.
 2. usługi biegłego rewidenta przewidziane w KSH
  badanie rachunkowości oraz działalności spółki na żądanie wspólnika lub wspólników
  badanie sprawozdania sporządzanego, jeżeli przewidziane są wkłady niepieniężne
  oszacowanie wartości godziwej wkładów niepieniężnych
  ustalenie ceny rynkowej akcji w razie ich przymusowego odkupu
  badanie planu połączenia, podziału lub przekształcenia spółki
 3. nadzór i konsultacje w sprawie prowadzenia ksiąg
  tworzenie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
  nadzór nad księgowaniem zdarzeń gospodarczych
  tworzenie schematów księgowań
  sporządzanie sprawozdań finansowych
  wdrożenie MSSF
  organizacja pracy działu księgowego Jednostki
  etatyzacja funkcji finansowo-księgowej
 4. projektowanie i wdrażanie systemów rachunkowości zarządczej i controllingu
  ocena systemu kontroli wewnętrznej
  ocena prawidłowości przebiegu i rozliczania inwestycji
  projektowanie i wdrażanie finansowych systemów wczesnego ostrzegania z użyciem nowoczesnych narzędzi, takich jak Business Intelligence
  tworzenie architektury systemu planowania finansowego
  konstruowanie wskaźników i mierników KPI
  raportowanie na potrzeby zarządzania
 5. zarządzanie ryzykiem nadużyć i audyt dochodzeniowy
  opracowanie systemów kontroli dla efektywnego zapobiegania i wczesnego wykrycia przestępstw i nadużyć popełnionych przez pracowników
  wsparcie w przygotowaniu materiału dowodowego w sprawach gospodarczych
  prowadzenie przeglądów i badań systemów zarządzania ryzykiem nadużyć
 6. doradztwo podatkowe
  przeglądy podatkowe
  optymalizacja podatkowa
  sporządzanie dokumentacji cen transferowych
  sporządzanie opinii dotyczących stosowania prawa podatkowego
  pomoc w przygotowaniu wniosków o wydanie interpretacji podatkowych
 7. wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii ekonomiczno–finansowych
  ocena systemu rachunkowości
  wyceny przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstwa
  wyceny wartości niematerialnych i prawnych, w tym znaków towarowych, handlowych
 8. inne usługi
  tworzenie dedykowanych aplikacji komputerowych wspomagających funkcje finansowo-księgowe
  szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych w pracy służb finansowo-księgowych
  usługi szkoleniowe w zakresie rachunkowości i finansów
  szkolenia językowe dla służb finansowo-księgowych
  (zajęcia prowadzi wykładowca uczelni wyższych w Polsce i Wielkiej Brytanii z międzynarodowym certyfikatem metodycznym CELTA)

Ustaw wielkość (640x480)