Prokurent w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Zgodnie z art. 59 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971), informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR obejmują m.in. dane identyfikacyjne każdego członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, wymienionej w art. 58 ww. ustawy. Dokładne brzmienie artykułu:

Art. 59. Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:
(...)
2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek wymienionych w art. 58. 

Z literalnego brzmienia tego zapisu należy wywieść, że dane prokurenta nie podlegają zgłoszeniu, z wyjątkiem sytuacji, w której prokurent jest członkiem organu lub wspólnikiem Spółki. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w odpowiedzi Ministra na pytania nr 15 i 16 (https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-do-centralnego-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych).

Ustaw wielkość (640x480)