Opodatkowanie sprzedaży maszyn rolniczych

Przychody 

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe, przychód uzyskany ze sprzedaży maszyny rolniczej nawet wykorzystywanej wyłącznie w działalności rolniczej nie jest przychodem z działalności rolniczej, lecz podlega zaliczeniu do przychodów, z których dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym według zasad ogólnych. 


Koszty podatkowe

Wobec niejednolitej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie ustalania kosztów z tytułu sprzedaży maszyny rolniczej wykorzystywanej wyłącznie w działalności rolniczej Redakcja GOFIN-u zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienia.

W piśmie nadesłanym do Wydawnictwa 14 marca 2019 r. Ministerstwo wyjaśniło, że zastosowanie w tym przypadku znajdzie art. 12 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 updop. Zatem przychodem będzie kwota uzyskana ze sprzedaży maszyny rolniczej, a kosztem uzyskania tego przychodu - wydatki na jej nabycie.

Tym samym, w mojej ocenie należy przyjąć następującą zasadę:

1. w rozliczeniu podatkowym przy ustalaniu podstawy opodatkowania należy koszty podatkowe zwiększyć o wartość umorzenia sprzedanej maszyny (oczywiście tylko w przypadku maszyn, które Spółka zakupiła ze środków własnych a amortyzacja w żadnej formie nie obciążyła kosztów podatkowych).

2. tak ustalony koszt podatkowy jest kosztem bezpośrednio związanym z działalnością pozarolniczą i nie wymaga rozliczenia procentowego.


Resort finansów oznajmił, że wydane wcześniej interpretacje indywidualne (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.1013.2016.1.JKT oraz Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 października 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.296.2018.2.ANK) zostaną poddane weryfikacji i ewentualnej zmianie przez Szefa KAS, w trybie przewidzianym w art. 14e Ordynacji podatkowej.

Artykuł z GOFINu:

http://www.czasopismaksiegowych.gofin.pl/przeglad-podatku-dochodowego/koszt-uzyskania-przychodu-ze-sprzedazy-maszyny,przeglad-podatku-dochodowego,artykul,239571.html


Ustaw wielkość (640x480)