Mały podatnik a działalność rolnicza i pozarolnicza

Mały podatnik - korzyści

Status małego podatnika ma podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro (przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł). 

Posiadanie statusu małego podatnika uprawnia podatnika do:

1) kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy,
2) dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych,
3) w przypadku podatników CIT do stosowania obniżonej stawki podatku (w roku 2018 - 15%, począwszy od 2019 - 9%)

Status małego podatnika przy działalności rolniczej i pozarolniczej

W Interpretacji z dn. 30.10.2018r. (syg. 0111-KDIB1-2.4010.405.2018.1.MS) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zauważył, że status małego podatnika reguluje art. 4a pkt 10 updop a użyte w przepisie sformułowanie „wartość przychodu ze sprzedaży” nie zostało zdefiniowane w ustawie. Jednocześnie wskazał, że nie należy tego pojęcia utożsamiać z pojęciem przychodu podatkowego. W związku z tym, w ocenie organu, należy dokonać literalnej wykładni tego pojęcia, zgodnie z którym przy obliczaniu powyższego limitu należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż. I dalej:

"Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że przychody z działalności rolniczej nie są „przychodami“ w rozumieniu updop. Tym samym nie są one brane pod uwagę przy ustalaniu statusu małego podatnika, o którym mowa w art. 4a pkt 10 updop.

Zatem stanowisko Spółki, że przy ustalaniu statusu małego podatnika uwzględnia się tylko przychody ze sprzedaży (wraz z podatkiem VAT) uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej, należy uznać za prawidłowe."


Limity kwotowe

W 2018 r. małym podatnikiem był podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży pozarolniczej (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 2017 r. kwoty 5.176.000 zł.

W 2019 r. małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży pozarolniczej (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 2018 r. kwoty 5.135.000 zł.

Ustaw wielkość (640x480)