Podatek dochodowy w działalności rolniczej i pozarolniczej


Na blogu zamieściliśmy  nasze stanowisko w sprawie ustalania podatku dochodowego w przypadku łączenia działalności rolnej z działalnością gospodarczą (pozarolniczą). Zebraliśmy w nim rozważania na temat ustalenia, co jest a co nie jest przychodem w działalności pozarolniczej oraz sposobu przypisania kosztów podatkowych do obu rodzajów przychodów.


Data publikacji: 10-03-2019


E-sprawozdanie


Na blogu zamieściliśmy krótki poradnik, jak sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej (struktury jpk).


Data publikacji: 10-03-2019Podnosimy kwalifikacjeTomasz Pietrzak uczestniczył w szkoleniu:

"Audyt projektów finansowanych z dotacji unijnych i innych dotacji publicznych"


 

Podnosimy jakość naszych usług Tomasz Pietrzak uczestniczył w szkoleniu:

"Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiarów podmiotu uprawnionego"


 

Audyt i rewizja oraz inne usługi biegłego rewidenta w jednostkach samorządu terytorialnego w okresach absorpcji środków z UE - wzajemne doświadczenia i kierunki dla nowego okresu programowaniau Tomasz Pietrzak na Konferencji organizowanej we współpracy Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi z Urzędem Miasta Łodzi oraz Unią Metropolii Polskich wygłosi referat nt.:

"Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego platformą wymiany doświadczeń – biegły rewident i audytor wewnętrzny"


Celem konferencji jest pokazanie obustronnych korzyści ze współpracy biegłego rewidenta z jednostkami samorządu terytorialnego przy absorpcji środków z Unii Europejskiej. Więcej na stronie UMŁ.

..


 

Obrońca z urzędu Regionalna Rada Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w maju 2016 roku, na wniosek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, rekomendowała do pełnienia funkcji obrońcy z urzędu i obrońcy z wyboru biegłego rewidenta Tomasza Pietrzaka nr w rej. 12345 . Po odbyciu szkoleń organizowanych przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny i podpisaniu stosownych dokumentów Tomasz Pietrzak został wpisany na listę obrońców z urzędu.


 

Samorządowe Forum Kapitału i FinansówTomasz Pietrzak reprezentował Krajową Izbę Biegłych Rewidentów i był panelistą w trzech dyskusjach, jakie odbyły się w trakcie Forum:

  • Kontrole NIK i RIO w samorządzie
  • Audyt funduszy europejskich
  • Audyt podatków lokalnych

Szczegóły na stronie Forum


Ernst & Young Academy of Business

Kurs przygotowujący do egzaminu P1 "Governance, Risk and Ethics"


Sezon szkoleń został otwarty


Na początek 16 godzin szkolenia z "Badania sprawozdań NGO"Tomasz Pietrzak został członkiem Komisji ds. opiniowania aktów prawnych RO KIBR w Łodzi.


Celem pracy Komisji jest realizacja funkcji konsultacyjnych, opiniodawczych, a także doradczych na rzecz Regionalnej Rady BR poprzez analizowanie i opiniowanie dokumentów otrzymywanych z KIBR, a obejmujących projekty i dokumenty dyskusyjne w zakresie:

  1. zmian regulacji związanych z rewizją finansową i zawodem biegłego rewidenta,
  2. standardów rewizji finansowej oraz innych usług wykonywanych przez biegłych rewidentów,
  3. zasad etyki zawodowej,
  4. innych regulacji wpływających na warunki wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Polsce i na świecie.Umowa ubezpieczenia

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zawarliśmy umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.


Wpis do rejestru podmiotów uprawnionych

Uchwałą Nr 21/02/2015 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z dnia 16.07.2015r.zostaliśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Można nas znaleźć w rejestrze na stronie KIBR pod numerem 4008


Pytanie naszego klienta

W sytuacji kiedy jest jeden właściciel (sp. z o.o.) uchwała zatwierdzająca bilans musi być w formie aktu notarialnego?

Nasze stanowisko

Art. 248.1. Kodeksu Spółek Handlowych stanowi:

Uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów.

I dalej

Art. 248.2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników. Dowody zwołania zgromadzenia wspólników zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.

Art. 248.3. Uchwały pisemne, powzięte zgodnie z art. 227.2 (Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne), zarząd wpisuje do księgi protokołów.

Zatem, KSH wymaga aby uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego została podpisana przez obecnych lub przynajmniej przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. O udziale notariusza przepis mówi w sposób warunkowy (i to niezależnie od liczby właścicieli), czytaj sporządzającym protokół może być ktoś inny. Co więcej, przepis nie wyklucza, że protokół sporządza wspólnik a uchwała zostanie podjęta bez zwołania zgromadzenia. Konieczne jest wpisanie uchwały do księgi protokołów.

Dodam, że jednoosobowe spółki Skarbu Państwa też nie zatwierdzają sprawozdań notarialnie


20.06.2015

Po raz drugi uczestniczyliśmy w Biznesowej Lidze Pomocy
Tym razem graliśmy dla dzieci z hospicjum Fundacji Gajusz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.


Ustaw wielkość (640x480)